รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหา น้ำเสียในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายอธิวัฒน์ ยอดหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต,นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลางร่วมประชุมหารือกับ นายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลเชิงทะเล, นายครรชิต สุนทรากร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ พิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ,กำนัน ผูใหญ่บ้านในพื่นที่,นายณัฐพัชร์ เปลี่ยนวงษ์ ผู้ดูแลระบบบำรุงบำบัดน้ำเสีย บริษัทพรอสเพอร์ โซลูชั่นจำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ปัญหากรณี พบน้ำเสียจากคลองบางเทาไหลลงสู่หาดบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหา น้ำเสียและสิ่งแวดล้อม โดยจังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับการลงพื้นที่ตำบลเชิงทะเลในวันนี้ ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) ,ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์)ที่มีนโยบายในเรื่องเกี่ยวกับขยะ น้ำเสีย และการรักษาลำน้ำคูคลอง ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่ดำเนินการในพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ทั้งนี้ทุกภาคส่วน มีความห่วงใยและใส่ใจเพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงต้องให้ความสำคัญในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่องขยะ น้ำเสีย เพื่อให้เกิดความสมดุลในการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับปัญหากรณีน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลาง

ด้านนายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลเชิงทะเล กล่าวชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหา กรณี พบน้ำเสียจากคลองบางเทาไหลลงสู่หาดบางเทา ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงทะเลกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาเป็น 2 ระยะ คือ การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน โดยการจัดทําเขื่อนจากกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำเสีย จากคลองไม่ให้ไหลลงสู่ชายหาด และให้บริษัทพรอสเพอร์โซลูชั่น จํากัด ดําเนินการสูบน้ำเสียเข้าสู่ระบบ บําบัด พร้อมมอบหมายกองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงทะเล ดําเนินการจัดทําเขื่อนกระสอบทรายกั้นน้ำในคลองบางเทาและติดตั้งระบบสูบ นําเพื่อนําน้ำเสียจากในคลองเข้าสู่ระบบบําบัด และแผนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยจะกําหนดมาตรการออกเทศบัญญัติเพื่อบังคับให้สถานประกอบการ เชื่อมโยงระบบการปล่อยน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบําบัดน้ำเสียขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงทะเลที่ได้ก่อสร้างไว้ แล้ว หากมีผู้ฝ่าฝืนองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงทะเลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ด้านนายเกชา เกราะเหล็ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กล่าวแนะนำว่า อยากให้การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล สามารถเดินเครื่องได้ตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพเพราะจะสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างแน่นอน

You may also like...