พิธีปิดการฝึกอบรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 1/2563

ที่ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านบางลา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 1/2563 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายสุพจน์ กล่าว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินงาน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้กิจกรรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 12 – 23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 8 บ้านบางลา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 108 คน
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมตามหลักสูตร 11 คืน 12 วัน แบ่งช่วงเวลา การฝึกอบรมเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 เป็นการฝึกอบรมด้านกาย จิต สังคมระยะเวลา 9 คืน 9 วัน โดยวิทยากรได้ให้ทักษะ ความรู้ และวิธีการปฏิบัติตนด้านการบำบัด เพื่อให้ผู้บำบัดได้ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม รับรู้ถึงผลกระทบจากการใช้สารเสพติด รู้จักการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึก ความเครียด รู้จักการปฏิเสธเพื่อน หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น หรือไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีการตั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อสามารถกลับไปดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดีในสังคม ชุมชนได้อย่างปกติหลังออกจากศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และช่วงที่ 2 เป็นการฝึกอบรมด้านการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน วิทยากรได้แนะแนวทางในด้านการศึกษาเพิ่มเติม และแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อสามารถออกไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้

You may also like...