ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

นายอนุพงศ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต
โดยวาระก่อนการประชุม ประธานในที่ประชุม ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ประจำปี 2562 จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมได้ยืนสงบนิ่ง เพื่อเป็นการไว้อาลัย เป็นเวลา 1 นาที
ทั้งนี้ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 รวม 7 วัน เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 ปีย้อนหลัง โดยใช้หัวข้อการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” จังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ ประกอบด้วย มาตรการหลัก 7 มาตรการ ได้แก่ มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และ มาตรการบริหารจัดการ
นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและทบทวนจุดตรวจหลัก/จุดตรวจรอง (ด่านชุมชน) จุดบริการ ของอำเภอ ทั้ง 3 อำเภอ และกำหนดแผนการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน ทั้ง 3 อำเภอ, ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ อาคารหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต.

You may also like...