เทศบาลวิชิตจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

วันนี้( 25 ธ.ค.62) บริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันออกทางเข้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิตนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563 โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวว่า การจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี สืบเนื่องจากที่จังหวัดภูเก็ตกำหนดดำเนินการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 รวม 7 วัน เป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้ง สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงให้มากที่สุด ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” อีกทั้งยังมีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยกันทั้งหมด 6 มาตรการ ได้แก่
มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

ภูเก็ตมีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นอันดับต้นๆของประเทศ เนื่องจากเป็นจังหวัดแหล่งท่องเที่ยว จึงมีปริมาณการเดินทางทั้งทางบกและทางเรือของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดภูเก็ต จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและต้องดำเนิน การอย่างเร่งด่วน ซึ่งหากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเร่งรัดดำเนินการ จะสามารถลดการเสียชีวิตได้ประมาณสัปดาห์ละ 1 ราย หรือปีละไม่น้อยกว่า 60 ราย
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดียิ่งและถือเป็นการสนับสนุนความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งเป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ที่เน้นสร้างความตระหนักให้ทุกคนมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ปีละ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยกิจกรรมในวันนี้เน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างดียิ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือและเตรียมความพร้อมของจังหวัด ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรม ความประมาท อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย

You may also like...