ภูเก็ตจัดพิธีปิดการฝึกอบรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 1/2563

ที่ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านบางลา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 1/2563 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายสุพจน์ กล่าว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินงาน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้กิจกรรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 12 – 23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 8 บ้านบางลา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 108 คน
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมตามหลักสูตร 11 คืน 12 วัน แบ่งช่วงเวลา การฝึกอบรมเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 เป็นการฝึกอบรมด้านกาย จิต สังคมระยะเวลา 9 คืน 9 วัน โดยวิทยากรได้ให้ทักษะ ความรู้ และวิธีการปฏิบัติตนด้านการบำบัด เพื่อให้ผู้บำบัดได้ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม รับรู้ถึงผลกระทบจากการใช้สารเสพติด รู้จักการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึก ความเครียด รู้จักการปฏิเสธเพื่อน หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น หรือไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีการตั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อสามารถกลับไปดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดีในสังคม ชุมชนได้อย่างปกติหลังออกจากศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และช่วงที่ 2 เป็นการฝึกอบรมด้านการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน วิทยากรได้แนะแนวทางในด้านการศึกษาเพิ่มเติม และแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อสามารถออกไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมมีการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย ตลอดจนฝึกระเบียบวินัย และฝึกจิตสมาธิ
จากการสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของผู้ผ่านการฝึกอบรม สรุปได้ว่า ไม่ต้องการความช่วยเหลือ (เนื่องจากประกอบอาชีพอยู่แล้ว/สามารถช่วยเหลือตัวเองได้) จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 59.41, มีความต้องการความช่วยเหลือทุกด้าน รวมจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 40.59 แยกเป็น ต้องการความช่วยเหลืออาชีพ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 , ต้องการความช่วยเหลือในด้านการศึกษา จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.92 ต้องการช่วยเหลือด้านเงินทุนสนับสนุน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.91 และมีความต้องการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.96

เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาการฝึกอบรม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำบัญชีรายชื่อและหนังสือส่งต่อข้อมูลผู้ผ่านการบำบัด จากศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 1/2563 โดยส่งให้ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูอำเภอต่าง ๆ แยกเป็นดังนี้ ศูนย์ประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัด อ. เมืองภูเก็ต จำนวน 55 คน, ศูนย์ประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัด อำเภอถลาง จำนวน 34 คน, ศูนย์ประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัด อำเภอกะทู้ จำนวน 19 คน โดยกำหนดให้ผู้ผ่านการบำบัดเดินทางไปรายงานตัวภายใน 15 วันหลังจาก ผ่านกระบวนการบำบัดจากศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อตกลงการรับบริการด้านการติดตามดูแลคือ วันที่ 6 มกราคม 2563 ต่อไป….สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/

You may also like...