โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้าง และพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า.

ที่ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชกัฏเก็ตจังหวัตภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้าง และพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมี นายชาญณรงค์ ตันติชำนาญกุล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ,นายวงศพัทธ์ จันไชยยศ นายสัตว์แพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วย คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้ง 18 แห่ง เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

จังหวัดภูเก็ตได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าว โดยได้ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ในการจัดทําโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้มีการอบรมในภาคทฤษฎีจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ,โรคพิษสุนัขบ้าในคน และแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อจากโรค พร้อมทั้งสาธิตวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ที่ต้องเข้าไปควบคุมดูแล เพื่อให้อาสาปศุสัตว์มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ เฝ้าระวัง

You may also like...