จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างลำคลองท่าจีน ที่ชุมชนกิ่งแก้ว ต.รัษฎาอ.เมืองภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลรัษฎา,ชมรมเครือข่ายวิทยุอันดา,เทศบาลตำบลรัษฎา,สมาคมแม่บ้านมหาดไทย,สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ, สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการบริหารจัดการขยะทะเลในลำคลองท่าจีน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม และช่วยกันลดปริมาณขยะในทะเลโดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คนมีเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน45ลํา, เรือแคนนูอีก15 ลํา ในการช่วยกันทำกิจกรรม
สำหรับชุมชนกิ่งเเก้ว, ชุมชนท่าจีนและชุมชนโหนทรายทอง เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ผ่านมาชาวบ้านในชุมชนจึงร่วมกลุ่มกันเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรป่าชายเลนริมคลองท่าจีน ในตําบลรัษฎาอําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นคลองสาธารณประโยชน์ในการสัญจรออกสู่ทะเลอันดามันสองฝั่งคลองมีป่าโกงกางที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน โดยแต่ละวันลำคลองสายนี้จะมีชาวประมงและนักท่องเที่ยวสัญจรผ่านเข้าออกจํานวนมากทำให้เกิดปัญหาขยะลอยน้ำไหลลงสู่ทะเลส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม
ขยะทะเลส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ โฟม ขวดน้ำพลาสติกถุงพลาสติก เศษอวน เศษเชือก ถุงขนม และขวดแก้ว ซึ่งขยะเหล่านี้มีสาเหตุเกิดจากชาวชุมชนชายฝั่ง ชาวประมง นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ ทําให้มีขยะสะสมอยู่ในลําคลองแห่งนี้เป็นจํานวนมาก

กิจกรรมในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกฝ่ายหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ ช่วยกันเก็บขยะในลําคลองเพื่อคืนความสะอาดให้คลองท่าจีน โดยวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถช่วยกันเก็บขยะได้ถึง 4 ตัน ซึ่งขยะทั้งหมดทางชุมชนก็จะนำไปสู่กระบวนการบริหารจัดการเพื่อคัดแยกอย่างเป็นระบบต่อไป.

You may also like...