ภูเก็ตเปิดการฝึกอบรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 1/2563

ที่ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต ณ.ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 8 บ้านบางลา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเปิดกาฝึกอบรมศ นย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ตรุ่นที่1/2563โดยมี ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต นาย อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วม
นาย อนุพงษ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ด้านความมั่นคง โดยมุ่งยึดถือแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ ต้นน้ำ – กลางน้ำ – ปลายน้ำ ต้นน้ำคือพื้นที่แหล่งผลิต โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ การสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในการผลิตยาเสพติดไม่ให้เข้าไปสู่พื้นที่แหล่งผลิต การสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า – ส่งออกยาเสพติดตามแนวตะเข็บชายแดน การสกัดกั้นตามจุดตรวจ / จุดสกัด การปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักยาเสพติดภายในประเทศ การทำลายเครือข่ายการค้า ยาเสพติด รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน กลางน้ำคือการป้องกันยาเสพติดใน แต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม เป็นรูปธรรม การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ปลายน้ำคือการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยา ให้เข้าถึงการบำบัดรักษา รวมถึงการติดตาม การให้โอกาส การยอมรับจากสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 1/2563 ขึ้น เป็นการดำเนินงานตามแผน การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด มีกิจกรรมดำเนินการระหว่างวันที่ 12 – 23 ธันวาคม ๒๕62 ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 8 บ้านบางลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (กาย-จิต-สังคมบำบัด) ระยะเวลา ๙ วัน และด้านการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม ระยะเวลา 3 วัน รวมระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 12 วัน

สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอำเภอทั้ง 3 อำเภอ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทั้ง 3 อำเภอ, กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน, อส., และ ชรบ. บูรณาการกำลังปฏิบัติการตั้งจุดสกัด – จุดตรวจค้นหากลุ่มเป้าหมายผู้เสพยาเสพติด พบผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้จำแนกคัดกรองแล้วว่าเป็นผู้เสพ ที่มีความสมัครใจจะเข้า ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น จำนวน …109…. ราย
นาย ภัคพงศ์ กล่าว ขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ตั้งใจฝึกอบรมสิ่งที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนของตนและเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วก็จะได้ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมและครอบครัวไม่ไปหลงผิดหรือไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีอีกต่อไป

You may also like...