ภูเก็ตประชาชนทุกภาคส่วนร่วมงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์

ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร)พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคลพระบรมสารีริกธาตุ และพระอัฐิธาตุของ “หลวงปูมั่น ภูริทัตโต” “หลวงตามหาบัว”และ”หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”โดยริ้วขบวนแห่เริ่มต้นจากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร)ไปยังวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)โยในขบวนได้มีการ พิธีอัญเชิญพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคล พระบรมสารีริกธาตุและพระอัฐิธาตุของ”หลวงปูมั่น ภูริทัตโต” “หลวงปู่เสาร์ กันตสึโล” “หลวงตามหาบัว”และ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” มาประดิษฐาน ณ พระอัฐิธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์หลังจากนั้นได้มี พิธีบรรจุพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคล พระบรมสารีริกธาตุ และพระอัฐิธาตุของ”หลวงปูมั่น ภูริทัตโต” “หลวงปูเสาร์ กันตสีโล” “หลวงตามหาบัว” และ”หลวงปูเทสก์ เทสรังสี” ณ พระบรมธาตุเจดีย์โดยมีนาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก
สำหรับที่มาของการจัดงาน “พิธีอัญเชิญ และบรรจุพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคล พระบรมสารีริกธาตุพระอัฐิธาตุงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ และงานกตัญญูรำลึกหลวงปูเทสก์ เทสรังสี ” นั้น เกิดจากที่ พระอธิการจำรัส จันทโชโต ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) ได้รับพระอัฐิธาตุขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานีมาประดิษฐาน ณ วัดเจริญสมณกิจ เมื่อวัน 13 มีนาคม พ.ศ.2555 และได้มีการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการวัดและพุทธศาสนิกชน จัดหาที่สำหรับสร้างเจตีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาดุ พระอัฐิธาตุขององค์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและนำพาคณะสงฆ์ฝายธรรมยุตินิกายข้ามาในจังหวัดภูเก็ตและพระอัฐิธาตุขององค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนไว้ในที่เหมาะสมและมั่นคงถาวรเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบไหว้สักการะบูชา จึงได้เริ่มการจัดหาซื้อที่ดินในปี พ.ศ. 2555 และวางแผนการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา โดยมีนัยให้พุทธศาสนสถานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธเป็นหลักฐานปรากฏอยู่แห่งพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นเครื่องหมายแสตงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์สายพระกรรมฐานโดยมีพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปูมั่น ภูริทัตโต หลวงปูเทสก์ เทสรังสี เป็นผู้บุกเบิกวางรากฐานสายพระกรรมฐานในภาคใต้และจังหวัดภูเก็ตโดยมีหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ผู้เป็นกำลังหลักในฝ่ายธรรมยุต จึงเป็นที่มาของชื่อเจดีย์ “พระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์” การก่อสร้างแล้วเสร็จในปีนี้ (พ.ศ. 2562) จึงมีการดำริจัดงานพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุตลอดจนงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์และจัดให้มีงานกตัญญูรำลึกหลวงปูเทสก์ เทสรังสืที่ปกติทางวัดจัดเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2562 โดยในปีนี้ทางวัดจึงได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และงานสมโภชในคราวเดียวกัน

You may also like...