ภูเก็ตจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562.
ที่ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ปลัดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อน สมาชิกเหล่ากาชาด อสม. และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง 4 พฤษภาคม 2563 โดยจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทั้งการบริการทางการแพทย์ การบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ การบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ การรับบริจาคโลหิต การรับบริจาคอวัยวะและดวงตา การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อย่างเช่น รถเข็น ไม้เท้า และเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ จำนวน 100 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเป็นการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ที่พระองศ์ทรงมีต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชน ที่ต้องสืบสานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความอยู่ดี มีสุข ทุกพื้นที

You may also like...