จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9.

เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนแสนสุข จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ชุมชนแสนสุข หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางนงเยาว์ เกื้อกูล ประธานกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนแสนสุข พร้อมด้วยชาวชุมชนแสนสุข, เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต, ตำรวจน้ำ, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต, และเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลรัษฎา เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะในครั้งนี้
การจัดกิจกรรมในวันนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรัษฎา และกลุ่มออมทรัพย์ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และเพื่อกระตุ้นประชาชนให้เกิดการดูแล รักษาความสะอาดในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะส่งเสริมวินัยของคนในชาติในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมืองในโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เป็นกิจกรรมลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติกอันเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก และเป็นต้นเหตุให้เกิดท่อระบายน้ำอุตัน สัตว์ น้ำหลายชนิดเสียชีวิต เป็นต้น

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะส่งเสริมวินัยของคนในชาติในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมืองในโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เป็นกิจกรรมลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติกอันเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก และเป็นต้นเหตุให้เกิดท่อระบายน้ำอุตัน สัตว์ น้ำหลายชนิดเสียชีวิต เป็นต้น
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันเก็บขยะในบริเวณขุมน้ำหาดแสนสุข และบริเวณซอย 1 ชุมชนแสนสุข และตัดแต่งกิ่งไม้ เป็นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนแสนสุขแห่งนี้ ต่อไป.

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะส่งเสริมวินัยของคนในชาติในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมืองในโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เป็นกิจกรรมลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติกอันเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก และเป็นต้นเหตุให้เกิดท่อระบายน้ำอุตัน สัตว์ น้ำหลายชนิดเสียชีวิต เป็นต้น
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันเก็บขยะในบริเวณขุมน้ำหาดแสนสุข และบริเวณซอย 1 ชุมชนแสนสุข และตัดแต่งกิ่งไม้ เป็นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนแสนสุขแห่งนี้ ต่อไป.

You may also like...