ประชุมคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง

ภูเก็ตประชุมคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง
สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง.
ที่ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงและกิจการที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายเวียง สุวรรณะ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต, ทัพเรือภาคที่ 3และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
โดยการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมในเรื่องของการแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดภูเก็ตและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล ในการบูรณาการความร่วมมือในการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการดำเนินการของศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานดังกล่าวขึ้น

สำหรับแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 มีแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ในโครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเลกิจกรรม1 คือกำกับและดูแลแรงงานในเรือประมงให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดโครงการบูรณาการการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการตรวจไปแล้วจำนวน 1 ครั้งในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้ทำการตรวจเรือประมงทะเลจำนวน 1 ลำ ลูกเรือจำนวน 10 คน ซึ่งไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2563 ได้มีแนวทางในการตรวจบูรณาการ คือ ให้แต่ละหน่วยงานตรวจตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามขั้นตอนในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน.

You may also like...