กศน.อ.เมืองภูเก็ตจัดอบรม “จิตอาสา” ตามรอยพ่อของแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่ 9

ที่ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต บรรยายพิเศษและเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสา” ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมี น.ส.ลลินทิพย์ ศุภพฤกษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต คณะครู นักเรียน เข้าร่วม
นางสาวลลินทิพย์ กล่าวว่า จิตอาสา คือ จิตที่พร้อมที่จะเสียสละทั้งเวลา แรงกายและแรงใจและส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงเป็นจิตที่ก่อให้เกิดความสุข ความสงบและกุศลบุญบารมีต่อผุ้ปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นคงของสังคมอย่างยั่งยืนของประเทศ เพราะเด็กและเยาวชน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นความหวังของสังคมอนาคตที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและสร้างสังคมแข็งแกร่ง มันคงได้ หากได้รับการส่งเสริมสนับสุนอย่างต่อเนื่อง มีสติ ปัญญา สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และแก้ไขได้ สามารถบูรณาการทางศาสนา สังคม วัฒนธรรม รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและพัฒนาตนเองหาเลี้ยงชีพได้ตามความพอใจ พอดี เป็นสุขและนำตัวเองไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สันติสุชส่วนตนและสร้างสันติภาพส่วนสังคมได้ในอนาคต
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ตามรอยพ่อของแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดพลังอันเข้มแข็งของชุมชน มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติสุขและให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาตลอดจนเป็นการให้นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้และทำกิจกรรมร่วมกันโดยใช้ระยะเวลา 3 วันระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2562 กิจกรรมประกอบด้วย ธรรมะพัฒนาจิต โดยเจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ, ร่วมพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดเจริญสมณกิจ, ให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยวิทยากร, การให้ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตและร่วมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก กศน.อำเภอเมืองภูเก็ตและห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

You may also like...