ประชุมทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ วิทยาลัยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต.
ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต โดยมี รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณะบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วม โดยการทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือdepa ได้ร่วมกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษา และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ซึ่งจากการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนฯ (ฉบับร่าง) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อบรรจุเป็นแผนเมืองอัจฉริยะของจังหวัดภูเก็ต และเสนอรับพิจารณาประกาศเมืองอัจฉริยะจากที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จึงได้จัดประชุมเพื่อทบทวนแผนในครั้งนี้ขึ้น
ซึ่งในแผนดังกล่าว ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการขอรับพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะ คือ “ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” โดยจะประกอบด้วย 7 ปัจจัยที่สำคัญ คือ 1. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี (Smart Environment) 2.การจัดการพลังงานยั่งยืน (Smart Energy) 3.เกิดการกระจายรายได้ (Smart Economy), 4. การบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Governace), 5.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Smart Living), 6.การอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว (Smart Mobility), 7.การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโต (Smart People) ซึ่งในแต่ละด้านจะประกอบด้วยโครงการต่างๆ กระจายครอบคลุม ทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต.

You may also like...