โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จัดพิธีบรรพชาสามเณร โครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม.

ที่วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีการจัดพิธีบรรพชาสามเณร โครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พระครูพรหมประภัสสร เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) เจ้าคณะอำเภอถลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี นายมนตรี พรพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ , นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
โดยการจัดพิธีบรรพชาสามเณรของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตได้จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 15

ในครั้งนี้มีสามเณรได้แก่นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 170 คนเข้าร่วมบรรพชาอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์เป็นเวลา 9 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงคุณธรรม ความกตัญญูต่อบิดา มารดาสร้างความรู้รักสามัคคี มีคุณธรรมให้เกิดแก่นักเรียน และเกิดความรับผิดชอบร่วมกันต่อพระพุทธศาสนาสํานึกในจริยวัตรของพุทธศาสนิกชนที่ดี อันจะนําตนให้ห่างจากอบายมุขทั้งปวง และเพื่อสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป.

You may also like...