ภูเก็ตจัดกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2562 น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ตหมู่ที่ 8ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันดินโลก5 ธันวาคม ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“Stop Soil Erosion Save Our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต, นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต,นายอำเภอเมืองภูเก็ต, นายอำเภอถลาง, หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต หมอดินอาสา เกษตรกร และนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วม
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตขึ้นถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจากนั้นวางพานดอกไม้สดถวายราชสักการะ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำกล่าวคำน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยจะน้อมนำสืบสานพระปณิธานด้วยความจงรักภักดี ยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง จะน้อมนําแนวทางตามพระราโชวาทพระราชดํารัสและพระราชดําริ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงาน และจะตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ทํานุบํารุงอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินอันมีค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
สำหรับที่มาของวันดินโลก ตามองค์การสหประชาชาติ มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก (World soit day) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดิน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก

ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และเป็นวิธีที่นําไปสู่ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารและการขจัดความหิวโหยตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยในปี 2562 นี้ องค์การสหประชาชาติกําหนดจัดงาน ภายใต้แนวคิด “Stop Soil Erosion Save Our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” เพื่อสร้าง การรับรู้ถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงทุกชีวิตได้ อย่างยั่งยืน และเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูพระเกียรติยศ ในฐานะทรงเป็น นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
กิจกรรมภายในงานมีการมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรตัวอย่าง, การมอบกล้าหญ้าแฝก หญ้ามหัศจรรย์แก่ตัวแทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อ, การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ, การออกหน่วยให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ และในโอกาสนี้ภาคเอกชนอย่าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ยังได้มอบกล้าไม้มงคลอย่างต้นประดู่ และต้นราชพฤกษ์ อีกจำนวน 300 ต้น ให้แก่ทางจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย.

You may also like...