โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งและปลูกป่าชายเลนพื้นที่

มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งและปลูกป่าชายเลนพื้นที่ นายสำราญ สินธ์ทอง เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะทางกายภาพภาคพิเศษโดยมีทะเลล้อมรอบซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรทาง ธรรมชาติที่สําคัญ คือ ป่าชายเลน

นายสำราญ สินธ์ทอง เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะทางกายภาพภาคพิเศษโดยมีทะเลล้อมรอบซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรทาง ธรรมชาติที่สําคัญ คือ ป่าชายเลน ในปัจจุบันป่าชายเลนมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากปัญหาหลัก 3 ประการ คือ 1) การขาดการวางแผนและการใช้ประโยชน์ที่เกิดการบุกรุกเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ อาทิ การทํานากุ้ง การทําเหมืองแร่ รวมถึงการสร้างแหล่งชุมชน สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะไม่ได้ใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด 2 ) การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนขาดพื้นฐานของความยั่งยืน อันเนื่องมาจาก การขาดการใช้ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการและการจัดระบบที่ดีรวมถึงการขาดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน ทางวิชาการและการจัดระบบที่ดี ทั้งความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องป่าชายเลนยังมีน้อย นําไปสู่การบริหาร จัดการที่ผิดพลาด 3) การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้การบริหารจัดการป่าชายเลนจะประสบ ผลสําเร็จอย่างยั่งยืนได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน รวมถึงการใช้ทรัพยากรป่าชายเลนจะต้องมีการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสําคัญ การปลูก การฟื้นฟู การป้องกัน และอนุรักษ์ป่าชายเลน นอกจากนี้ยังมี

You may also like...