เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามวิสัยทัศน์ คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน.
ที่ อาคารตะเภาใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตเทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คนพิการ ในสิทธิและสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่พึ่งได้รับ รวมถึงยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตแก่ผู้พิการในพื้นที่โดยมี นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานโครงการมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ตำบลวิชิตเข้าร่วมกว่า 200 คน
คนพิการนับเป็นกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถในการพึ่งตนเอง เป็นหนึ่งในพลังสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ แต่ยังมีคนพิการจำนวนไม่น้อยที่ยังคงดำรงชีวิตด้วยความยากลำบากเพราะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการได้ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน จึงเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550ได้มุ่งหวังให้คนพิการ สามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงได้ตามศักดิ์และสิทธิของมนุษยชน

เทศบาลตำบลวิชิตจึงร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชนตำบลวิชิตและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ ตามวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” กิจกรรมในโครงการจึงเชิญวิทยากรผู้ทรงความรู้ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาบรรยายในหัวข้อที่เป็นประโยชน์แก่คนพิการ อาทิ การดูแลสุขภาพและการรับมือกับปัญหา โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต, กฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต,การจ้างงานคนพิการ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพคนพิการ และการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิด้านการขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

You may also like...