เทศบาลตำบลรัษฎาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา

     นายภูดิท รักษาราษฏร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฏา เปิดเผยว่า ทางเทศบาลตำบลรัษฎาได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนต่าง ๆ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกู้กู โรงเรียนบ้านทุ่งคา โรงเรียนเกาะสิเหร่ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยดำเนินงานการบูรณาการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ไปสู่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและมีการทำงานอย่างเป็นระบบ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมและสนับสนุนงานซึ่งกันและกัน ความร่วมมือระหว่างกันอาศัยศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่หารือร่วมกันภายใต้หลักการความร่วมมือให้ไว้แก่กันต่อไป
โดยใจความสำคัญของบันทึกข้อตกลงประกอบด้วย ร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ครูและนักเรียน รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็น ต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความถนัด ความสามารถให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตำบลรัษฎา โดยร่วมกันจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนเพื่อให้เข้าถึงและรับโอกาสทางการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจและความถนัดแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสองฝ่ายให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานของแต่ละฝ่ายเพื่อเป็นผู้ระหสานงานและจัดการระหว่างกัน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและประสานประโยชน์ร่วมกัน ร่วมกันกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโดยให้มีการบริหารจัดการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและร่วมกันกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือด้านต่าง ๆ

You may also like...