เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์..


วันนี้ (12ธ.ค.61) ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรทำสวนป่าคลอกตำบลปากคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตมีเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จำนวนมากเดินทางตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 1,800 บาท หลังจากที่ ครม.เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ( กนย.) ต่อโครงการช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ปี 2561-2562 ด้านนายวิมล เสียนทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางชาวภูเก็ตได้มาดำเนินการนำเอกสารหลักฐานต่างๆเข้ามาตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 1,800 บาท ตามที่เกษตรกรได้แจ้งสิทธ์ไว้กับกยท. ภูเก็ต ไว้แล้วมีจำนวนประมาณ 150ราย ทั้งนี้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา วงเงิน 18,604 ล้านบาท ตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรฯ โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยางไร่ละ 1,800 บาท ไม่เกินรายละ 15 ไร่ แบ่งเป็นให้เจ้าของสวนยาง 1,100 บาทต่อไร่ และคนกรีดยาง 700 บาทต่อไร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และเป็นค่าครองชีพ อยู่ระหว่างเปิดรับแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม2561 และจะเร่งจ่ายอย่างช้าจะเริ่มวันที่ 17 ธันวาคม2561 ในส่วนการช่วยเหลือชาวสวนยางที่ไม่มี เอกสารสิทธิ์ ขณะนี้ยังไม่มีโครงการอะไร แต่จะขอหารือกับหลายฝ่าย โดยในขณะนี้ยังไม่มีโครงการช่วยเหลือกลุ่มนี้ ต้องมีการหารือปรึกษาเพื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลของชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดเพื่อจะยื่นข้อเสนอถึงนายกรัฐมนตรี.

You may also like...