ภูเก็ตยอดผู้สมัคร ส.ว.จำนวน 52 คน

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดให้มีการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระหว่างวันที่ 26 -30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยเปิดรับสมัครจาก 2 วิธีคือสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองและสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนำชื่อผู้สมัครจากองค์กรนั้น

สำหรับจังหวัดภูเก็ต นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดเผยจำนวนผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดภูเก็ต ทั้งสิ้นจำนวน 54 คน แบ่งเป็นสมัครแบบอิสระ หรือ สมัครด้วยตนเอง จำนวน 50 คน และการแนะนำชื่อจากองค์กร จำนวน 4 คนประกอบด้วย 1. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง จำนวน 3 คน ได้แก่ อำเภอถลาง สมัครด้วยตนเอง 3 คน ส่วนอำเภอเมืองภูเก็ต และอำเภอกะทู้ – ไม่มีผู้สมัคร // 2. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 2 คน ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ต สมัครด้วยตนเอง 2 คน ส่วนอำเภอถลาง และอำเภอกะทู้ – ไม่มีผู้สมัคร//3. กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข จำนวน 13 คน ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ต สมัครด้วยตนเอง 4 คน อำเภอถลางสมัครด้วยตนเอง 8 คน และอำเภอกะทู้ สมัครด้วยตนเอง 1 คน // 4. กลุ่มอาชีพกสิกรรมปลูกพืชล้มลุก ทำนาทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ จำนวน 8 คน สมัครด้วยตนเอง 6 คน แนะนำชื่อจากองค์กร 2 คน ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ต สมัครด้วยตนเอง 3 คน อำเภอถลาง สมัครด้วยตนเอง 3 คน เเนะนำชื่อจากองค์กร 2 คน ส่วนอำเภอกะทู้ – ไม่มีผู้สมัคร// 5. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคล ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 6 คน ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ตสมัครด้วยตนเอง 2 คน อำเภอกะทู้สมัครด้วยตนเอง 4 คน ส่วนอำเภอถลาง – ไม่มีผู้สมัคร //6. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมืองอสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรมจำนวน 5 คน ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ตสมัครด้วยตนเอง 2 คน อำเภอกะทู้สมัครด้วยตนเอง 3 คน ส่วนอำเภอถลาง – ไม่มีผู้สมัคร // 7. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว จำนวน 5 คน ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ตสมัครด้วยตนเอง 3 คน อำเภอกะทู้ สมัครด้วยตนเอง 2 คน ส่วนอำเภอถลาง – ไม่มีผู้สมัคร// 8. กลุ่มสตรีผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กรสาธารณะประโยชน์ จำนวน 6 คน สมัครด้วยตนเอง 4 คน แนะนำชื่อจากองค์กร 2 คน ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ต สมัครด้วยตนเอง 4 คน เเนะนำชื่อจากองค์กร 2 คน ส่วนอำเภอถลางและ

อำเภอกะทู้ – ไม่มีผู้สมัคร// 9. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬาสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คน ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ต สมัครด้วยตนเอง 3 คน อำเภอกะทู้สมัครด้วยตนเอง 1 คน ส่วนอำเภอถลาง – ไม่มีผู้สมัคร และ 10 กลุ่มอื่นๆจำนวน 2 คน ได้แก่ อำเภอถลางสมัครด้วยตนเอง 2 คน ส่วนอำเภอเมืองภูเก็ต และอำเภอกะทู้–ไม่มีผู้สมัคร

โดยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) แล้ว สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติและประกาศรายชื่อ จำนวน 52 คน จากทั้งหมด 54 คน โดยมีผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2 คน เนื่องจาก มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 (21) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง สำนักสนับสนุนการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ มีกำหนดวันเลือกระดับอำเภอ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ผู้สมัครต้องมารายงานตัว ภายในเวลา 08.00 – 09.00 น. ณ สถานที่ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอทุกแห่งกำหนด โดยกลุ่มและวิธีการสมัครที่มีผู้สมัครมารายงานตัวมากกว่า 3 คน จะต้องดำเนินการลงคะแนนเลือกกันเองให้เหลือ 3 คน เป็นผู้ได้รับเลือกในระดับอำเภอในกลุ่มและวิิธีการสมัครนั้น ส่วนกลุ่มและวิธีการสมัครใดมีผู้มารายงานตัวไม่ถึง 3 คน ผู้มารายงานตัวจะถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอในกลุ่มและวิธีการสมัครนั้น โดยไม่ต้องลงคะแนนส่วนการเลือกระดับจังหวัด จะมีขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 โดยผู้สมัครต้องมารายงานตัว ภายในเวลา 08.00 – 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

You may also like...