ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่อวงเที่ยวอันดามัน ติดตามและประเมินผลในการดำเนินการ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดคลัสเตอร์อันดามัน

ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน  ครั้งที่ 3/2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันเข้าร่วม
ตามที่มติของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติฯ โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธานได้มีการแบ่งเขตพัฒนาการท่องเที่ยว(Cluster)โดยมีการวางแผนให้การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่รายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยว การกระจายรายได้ และการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ประกอบด้วย 7 กระทรวง คือกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเลขานุการ ซึ่งปัจจุบันเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมีอยู่ 9 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยจะแบ่งจากอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก

นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน นั้น ประกอบด้วยจังหวัด กระบี่ ตรัง ภูเก็ต และระนอง มีกรอบแนวทางในการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2562-2563 ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ด้วยวิสัยทัศน์ “การท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนฐานวัฒนธรรมอันดามัน” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 1) การพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวและวิถีอันดามัน สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว 2) เร่งส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดที่เน้นคุณค่า และสร้างประสบการณ์ที่ดีมห้กับนักท่องเที่ยว 3) เร่งสนับสนุนและขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่องโยงให้กับเครือข่ายคลัสเตอร์อันดามัน และคลัสเตอร์ระดับสากล และ 5) เร่งยกระดับและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการท่องเที่ยวอันดามัน
ด้านนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆในแต่ละจังหวัดเครือข่ายคลัสเตอร์อันดามัน และในเรื่องของการทบทวนแผนงานโครงการตามแผนปฎิบัติการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเครือข่ายคลัสเตอร์อันดามัน ที่จะสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทุกประเภท แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว ส่งผลให้ประชาชนตามชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความอยู่ดีกินดีของคนภายในชุมชนต่อไป ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวย้ำว่า ให้ความสำคัญในเรื่องของการติดตามประเมินผล ต้องเร่งสร้างกิจกรรมมารองรับเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และที่สำคัญคือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ให้ออกมามีส่วนร่วม สร้างเสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างแท้จริง

You may also like...