จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด

ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด โดยมีนายฉลาด  แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  นางสาวจันทนี  ยุติบรรพ์ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นายเจษฏา  แนบเนียร นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการจากส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วม

นางศิวพร  กล่าวว่า ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคม จึงได้ออกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการส่งเสริมและจัดสวัสดิการสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พ.ศ. 2551 และระเบียบคระกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการดำเนินงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ซึ่งประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน


ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีผู้เสนอรายชื่อจำนวน 2 รายคือ นายคณุตน์  ศิโรทศ สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้เสนอ และนายอมร  ศรีทวีกุล สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย โดยชุมชนโคกมะขามเป็นผู้เสนอ  ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณารายนายคณุตน์  ศิโรทศ  สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการสรรหาระดับเขตต่อไป

 

You may also like...