จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนหนึ่งแสนห้าพันตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2560

ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่งเขต 5 ภูเก็ต ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตนายนรภัทร ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2560 โดยมี พลเรือตรี อาคม แตงอ่อน รองผู้ บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3,นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ ประมงจังหวัดภูเก็ต,หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวประมง, นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน 100,000 ตัวและพันธุ์ปลากะพงขาวจำนวน 5,000 ตัว

นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่ามติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ กรมประมง ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินกิจกรรม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำขึ้นมา จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 7 ภูเก็ต ชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ  เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำรวมทั้งสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ ธรรมชาติ ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและร่วมการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนตลอดไปและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยต่างๆของภาครัฐ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ชุมชนชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ธรรมชาติได้สร้างความสมดุลให้กับทางจังหวัดภูเก็ตอย่างลงตัวทางฝั่งตะวันตกนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงามส่วนทางด้านฝั่งตะวันออกก็เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ แม้ว่าจังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 4 แสนล้านบาทต่อปีแต่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เกินครึ่งประกอบอาชีพด้านการเกษตร ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและจังหวัดภูเก็ตพร้อมจะขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่

 

You may also like...